O czasopiśmie

Wydawcą czasopisma jest Towarzystwo Naukowe Prakseologii http://www.tnp.edu.pl/

Z Wprowadzenia do pierwszego numeru czasopisma, autorstwa pierwszego Redaktora Naczelnego dra Ryszarda Banajskiego:

„Teorie zarządzania wykorzystują zarówno w obszarze ogólnoteoretycznym jak i badawczym większość pojęć i reguł, których dostarczyła prakseologia. Prakseologia jest też dobrą podstawą do analiz i badań klasycznych funkcji zarządzania, tj. planowania, organizowania, motywowania i kontroli. System wartości i wielokulturowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, modele biznesu, procesy decyzyjne, zarządzanie czasem i kapitałem, zarządzanie wartością klientów, etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu, odpowiedzialność menedżerów, relacje inwestorskie –to współczesne obszary badawcze, którym chcielibyśmy poświęcić łamy najbliższych numerów czasopisma. Współcześnie potrzebne jest holistyczne podejście do zarządzania; wykorzystujące zarówno wiedzę z ekonometrii i finansów, jak i socjologii, psychologii i filozofii. Badania inter-i transdyscyplinarne to nie wymóg mody, lecz potrzeba pełniejszego, wieloaspektowego oglądu rzeczywistości. Po międzynarodowym kryzysie finansowym subprime, w oparciu o krytykę dotychczasowej wiedzy i stosowanych modeli zarządzania, podejmuje się próby sformułowania nowych paradygmatów zarządzania, na przykład interwencji państwa i pomocy przedsiębiorstwom w kryzysie, wsparcia przez państwo rozwoju przedsiębiorczości, dzielenia się przez przedsiębiorcę zyskiem ze społeczeństwem i inne. Publikacje w niniejszym czasopiśmie powinny wypełnić też lukę rozwojową prakseologii jako nauki. W zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej, przy coraz szerszym wykorzystywaniu nowych technologii informatycznych otwierają się nowe obszary badawcze prakseologii. Choć podstawowa aparatura pojęciowa opracowana przez Tadeusza Kotarbińskiego i jego Uczniów zachowuje swoją aktualność, to jednak nowa rzeczywistość wymaga ponownego sięgnięcia do tych tematów (np. biurokracja, planowanie czy podejmowanie decyzji), które prakseologowie podejmowali w warunkach innego ustroju społeczno-gospodarczego, a pojęcia podstawowe, jak sprawca, odpowiedzialność, przywództwo i inne wymagają wzbogacenia o treści adekwatne do linii czasu. Na niższym poziomie badawczym, czyli przechodząc od prakseologii do teorii zarządzania, szerokie pole badawcze obejmuje w szczególności koncepcje i modele zarządzania tak na szczeblu przedsiębiorstwa jak i zgrupowania przedsiębiorstw (holdingów, zrzeszeń, grup). Coraz większe zainteresowanie teoretyków i praktyków zarządzania wzbudza zarządzanie organizacjami wirtualnymi, a zwłaszcza e-biznesem. Nowe czasopismo internetowe Prakseologia i Zarządzanie jest otwarte dla pracowników naukowych i praktyków interesujących się problemami na styku metateorii, jaką jest prakseologia, oraz nauki o zarządzaniu. Mam nadzieję, że nowy periodyk naukowy, w którego radzie naukowej i komitecie recenzentów znajdują się wybitni przedstawiciele prakseologii i nauki o zarządzaniu, spotka się z przychylnym przyjęciem ze strony ośrodków naukowych; także zagranicznych, bowiem będziemy publikować teksty również w języku angielskim.”

Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe TNP są czasopismem punktowanym. Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. (w sprawie wykazu czasopism naukowch i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych) za publikację artykułu naukowego w naszym czasopismie autor uzyskuje 20 punktów ministerialnych.

Nasze czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

Na kontynencie amerykańskim prakseologia (praxeology) jest upowszechniana przez The Ludwig von Mises Institute, Alabama (https://mises.org/), a w Polsce przez Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa (https://mises.pl/ )

Czasopismo Prakseologia i Zarządzanie jest rekomendowane na liście MNiSW (20 pkt.).

lQ