Komitet Recenzentów

Recenzenci:

dr Ryszard Banajski, Towarzystwo Naukowe Prakseologii

dr hab. Alfred Bieć prof. em. SGH

dr hab. Paweł Dec prof. SGH, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, SGH w Warszawie

dr inż. Piotr Górny, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna

dr hab. Elwira Gross-Gołacka, prof. UW, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Zbigniew Kierzkowski, Wyższa Szkoła Informatyki , Łódź

dr hab. Jerzy Kolarzowski prof. UPH, UPH, Siedlce

dr Alicja Krzepicka, Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie

prof. dr hab. Anna Lewicka – Strzałecka, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr hab. Piotr Masiukiewicz prof. em. SGH, Towarzystwo Naukowe Prakseologii

dr hab. Barbara Mazur prof. PB, Politechnika Białostocka, Białystok

dr hab. Sylwia Morawska prof. SGH, Katedra Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Przedsiębiorstw, SGH w Warszawie

prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn, Towarzystwo Naukowe Prakseologii

dr inż. Grażyna Ożarek, Towarzystwo Naukowe Prakseologii

dr hab. Piotr Pasieczny, prof. UW, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

dr Dorota Podedworna-Tarnowska, Zakład Aksjologii i Pomiaru Wartości, SGH w Warszawie

prof. ndzw. dr hab. Romuald Poliński, Towarzystwo Naukowe Prakseologii

prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Grzegorz Szulczewski prof. SGH, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, SGH w Warszawie

Wszystkie nadesłane teksty są oceniane przez anonimowych recenzentów, którzy, wypełniając arkusz recenzyjny, biorą pod uwagę oryginalność (nowość) i teoretyczną wagę problematyki, poprawność metodologiczną, klarowność struktury i logikę argumentacji oraz poprawność redakcyjno-językową.

Recenzenci przedstawiają swoją opinię w formie pisemnej.

Recenzja zawiera finalną konkluzję o przyjęciu tekstu do druku, o jego odrzuceniu lub o konieczności dokonania poprawek wskazanych w recenzji.