Informacje dla Autorów

Zasady publikacji tekstów

Artykuły są publikowane na licencji CC BY 4.0.

Teksty zostają opublikowane po pozytywnych recenzjach (1 lub 2).

Teksty powinny być przygotowane według podanych wymogów redakcyjnych

Teksty są przyjmowane w języku polskim lub angielskim.

Warunkiem publikacji jest przekazanie darowizny w kwocie 100 zł na pokrycie kosztów publikacji dla Towarzystwa Naukowego Prakseologii. Redakcja zastrzega sobie prawo zwolnienia autora z powyższej opłaty.

Nr konta: Bank Spółdzielczy Piaseczno,

Oddział Warszawa, nr: 20 8002 0004 0050 6531 2003 0001

Emisja publikacji na stronie www.zntnp.pl następuje w odstępach półrocznych w czerwcu i grudniu danego roku.

Zasady etyki autorskiej reguluje Prawo autorskie. Zasady etyki publikacyjnej PiZ https://www.zntnp.pl/wp-content/uploads/2022/05/Zasady-etyki-publikacyjnej-PiZ.pdf

Autor zobowiązany jest do wypełnienia i odesłania skanu podpisanego poniższego oświadczenia

Przesyłanie tekstów polskich lub angielskich do recenzji: redaktor.nacz@zntnp.pl

Wymogi redakcyjne

Nadsyłanie tekstów: Redakcja przyjmuje do publikacji wyłącznie teksty oryginalne, będące artykułami naukowymi, reprezentujące wysoki poziom merytoryczny, oparte na biegłej znajomości instrumentarium metodologicznego. Autor jest informowany o ewentualnym odrzuceniu tekstu z przyczyn formalnych w ciągu maksymalnie 30 dni od chwili otrzymania. Teksty przyjęte do publikacji, po otrzymaniu pozytywnej recenzji są publikowane. Ogólny czas od przysłania tekstu do jego publikacji nie przekracza sześciu miesięcy.

Wszystkie nadesłane teksty są oceniane przez anonimowych recenzentów, którzy, wypełniając arkusz recenzyjny, biorą pod uwagę oryginalność (nowość) i teoretyczną wagę problematyki, poprawność metodologiczną, klarowność struktury i logikę argumentacji oraz poprawność redakcyjno-językową. Recenzenci przedstawiają swoją opinię w formie pisemnej. Recenzja zawiera finalną konkluzję o przyjęciu tekstu do druku, o jego odrzuceniu lub o konieczności dokonania poprawek wskazanych w recenzji.

Wymagania redakcyjno-techniczne: W tekście należy umieścić informacje o autorze: imię, nazwisko, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres e-mail.

Teksty powinny być przysłane w formacie *docx; wykresy – *xlsx.

Wymaga się stosowania przypisów dolnych.

Rysunki i wykresy traktujemy jako rysunki; podpisujemy „Rysunek” i dodajemy kolejny numer. Rysunki wykonujemy w programie PowerPoint i dodatkowo przekazujemy w osobnym pliku

Nie robimy wcięć akapitowych ani za pomocą spacji, ani za pomocą tabulatorów.

Streszczenie w języku polskim i angielskim nie powinno przekroczyć 150 wyrazów.

Autor ma obowiązek podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Sugerowana objętość artykułów to ok. 0,5 – 0,75 arkusza wydawniczego (ok. 20 000 – 30 000 znaków), jednak w uzasadnionych przypadkach Redakcja dopuszcza także artykuły o większej objętości.

Szczegółowe wymagania edytorskie zawiera „Szablon” poniżej: