Polityka prywatności

Załącznik nr 1 do Uchwały ZG TNP nr 31/2022

Zasady ochrony danych osobowych (RODO) Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Prakseologii

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ZG TNP informuje, jak niżej.

 1. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Naukowe Prakseologii przy ul.
  Madalińskiego 31/33, 02-554 Warszawa.
 2. Inspektorem ochrony danych w Towarzystwie Naukowym Prakseologii jest Pan dr hab.
  Romuald Poliński, adres e-mail: r.polinski@o2.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wydawniczego
  związanego z opublikowaniem/recenzją dzieła będącego Pani/Pana
  autorstwa/współautorstwa, gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze autora/recenzenta,
  udostępniania innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i
  innych portali naukowych zajmujących się promocją artykułów naukowych w kraju i na
  świecie zamieszczonych na stronach czasopisma naukowego Prakseologia i Zarządzanie.
  Zeszyty Naukowe TNP (https://www.zntnp.pl/index.php/o-czasopismie/) oraz Towarzystwa
  Naukowego Prakseologii (http://www.tnp.edu.pl/) jako pierwotne źródło tych danych na
  podstawie art. 6 ust 1 pkt a ustawy o RODO.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: czytelnicy Prakseologii i Zarządzania. Zeszyty
  Naukowe TNP, użytkownicy platformy https://www.zntnp.pl/index.php/o-czasopismie/,
  inne podmioty związane z procesem wydawniczym, użytkownicy baz danych i innych
  portali naukowych zajmujących się promocją artykułów naukowych w kraju i na świecie
  zamieszczonych na stronach czasopisma naukowego Prakseologii i Zarządzania. Zeszyty
  naukowe TNP oraz Towarzystwa Naukowego Prakseologii, jako pierwotne źródło tych
  danych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania Komitetu
  Redakcyjnego czasopisma Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe TNP oraz
  maksymalnie przez pięć lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
  sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na publikowanie jest
  warunkiem opublikowania artykułu będącego Pani/Pana autorstwa/współautorstwa. Jeżeli
  Pani/Pan występowała/ł w charakterze niejawnego recenzenta – dane nie będą
  publikowane. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania
  danych osobowych będzie odmowa publikacji lub akceptacji recenzji przez Komitet
  Redakcyjny Prakseologii i Zarządzania. Zeszyty Naukowe TNP;
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
  profilowania.
  Potwierdzenie przeczytania, zapoznania się i w pełni zaakceptowania powyższych zasad
  ochrony danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  zamieszczone zostaje przez autorów lub recenzentów w „Oświadczeniu autora” dla autorów
  publikujących w czasopiśmie Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe TNP.