NUMER AKTUALNY 2/2020

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii zawierającego sześć artykułów.

Numer ten otwiera artykuł, w którym Anna Lewicka-Strzałecka pokazuje jak przyzwolenie na nadużycia dokonywane przez konsumentów odwzorowuje szczególny porządek normatywny będący elementem społecznie uznawanego ładu moralnego. W artykule przedstawione zostały rezultaty sondażu 2020 będącego częścią cyklicznego projektu, którego celem jest rekonstrukcja tego porządku w sferze finansowej.

W kolejnym artykule Mirosław Sułek podjął się próby przedstawienia metodyki oceny sprawności energetyczno-informacyjnej państw. Przyjmując z cybernetycznego punktu widzenia, że państwo jest przetwornikiem energii, a przetwarzanie energii odbywa się w czasie, można posługiwać się tu pojęciem mocy. Przedstawienie metodyki pomiaru tej formy sprawności państw (wraz ze stosowną ilustracją) jest celem niniejszego artykułu. Źródłem danych odnośnie do mocy fizycznej była International Energy Agency. Artykuł zawiera też propozycję usystematyzowania rodzajów mocy państw w kategoriach cybernetycznych i potęgometrycznych (związanych z pomiarem potęgi państw).

Celem następnego artykułu, autorstwa Grażyny Ożarek, jest omówienie znaczenia oceny projektu na etapie ex-ante i jej wpływ na proces realizacji innowacyjnego projektu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawiono tu siedem wybranych przypadków nieukończonych projektów; przyczyny ich niepowodzeń oraz środki finansowe przyznane beneficjentom. Omówiono także skutki braku pomyślnego zakończenia projektu zarówno dla beneficjenta, donatora, jak i finansów publicznych. W podsumowaniu wymieniono czynniki, które uwzględnione podczas oceny ex-ante mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby projektów kończących się fiaskiem.

Głównym problemom teorii i praktyki rozwoju regionalnego poświęcony jest artykuł Romualda Polińskiego. Zwraca w nim uwagę na główny kierunek przezwyciężania regionalnych zróżnicowań w zakresie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, którym powinno być efektywne wykorzystanie endogenicznych zasobów rzeczowych i ludzkich, a także tworzenie wyższych form regionalnej organizacji działalności gospodarczej i innowacyjnej, w tym przede wszystkim klastrów produkcyjnych i usługowych.

W kolejnym artykule Sebastian Pijus traktuje cyfryzację i automatyzację jako wyzwanie współczesnych organizacji. Przedstawiono tu wpływ nowych technologii na gospodarkę Polski oraz dokonano porównania względem innych państw Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę, że rozwój technologii we współczesnym świecie niesie ze sobą szanse oraz zagrożenia dla wielu dziedzin życia.

Numer kończy artykuł Piotra Noszczyka, w którym przedstawiono problematykę związaną ze skutecznością prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w zakresie stosowania sorbentów oraz prakseologiczne aspekty tego zagadnienia. Jako sposób poprawy skuteczności prowadzenia tych działań, wskazano możliwość wykorzystania zjawiska, jakim jest hydrofobowość. Wykorzystano badania, które zostały przeprowadzone w Zakładzie Środków Gaśniczych i Neutralizujących w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Redakcja