NUMER AKTUALNY 1/2020

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii zawierającego osiem artykułów.

Numer ten otwiera artykuł dotyczący problemu wykorzystywania dorobku filozoficznego i aspektów racjonalności w stymulowaniu i kierowaniu procesami gospodarczymi przez decydentów. Paweł Dec prowadzi tu rozważania w zakresie bogactwa filozofii oraz myśli ekonomicznej, które wydaje się być zapomniane. W kolejnym artykule Romuald Poliński traktuje politykę kadrową państwa jako określony system wartości, celów i norm oraz wynikających z nich zasad, metod (instrumentów) i działań ukierunkowanych na dysponowanie wysoko kwalifikowanymi kadrami kierowniczymi zgodnie z interesami bieżącymi i perspekty­wicznymi państwa, społeczeństwa i gospodarki narodowej. Celem następnego artykułu, autorstwa Anny Dąbrowskiej i Mirosławy Janoś-Kresło, jest ukazanie prawnej instytucji upadłości konsumenckiej (postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) i wpływu przyjętych rozwiązań na zachowania konsumentów dotyczące ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Stanisław Kasiewicz w kolejnym artykule poszukuje uzasadnień, jakie są przesłanki marginesowego traktowania  kwestii roli kultury ryzyka w procesach cyfryzacji i jakie argumenty przemawiają za aktywnym podejściem do kultury ryzyka w realizowanych projektach  transformacyjnych. W kolejnym artykule Piotr Masiukiewicz krytycznie ustosunkował się do strategii wzrostu opartych o efektywność oraz strategii rozwoju bazujących na koszcie kapitału w ujęciu temporalnym. Zaprezentowano przykłady nieetycznych działań w pozyskiwaniu i wykorzystaniu kapitału na rynku papierów wartościowych i w przemyśle oraz rekomendacje dla praktyki. Następny artykuł, autorstwa Patryka Gołębiewskiego poświęcony jest potrąceniu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Podsumowaniem dotychczasowych ustaleń literatury w kwestiach potencjalnych korzyści i zagrożeń w bankowości relacyjnej, wynikających z tej formy współpracy pomiędzy bankami i przedsiębiorstwami z perspektywy strony pożyczającej zajął się w swoim artykule Marcin Grzelak. Numer kończy artykuł Wiesława Rehana, w którym przedstawia doświadczenia własne z pierwszych lat transformacji gospodarczej w Polsce. Opisuje dwie kwestie: standardowy zestaw działań zarządzania kryzysowego oraz subiektywne tło, ludzkie bariery utrudniające naprawę przedsiębiorstwa. Wskazano tu najważniejsze czynniki utrudniające bądź uniemożliwiające trwałą poprawę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw.

Redakcja