Recenzenci

Komitet Recenzentów

dr Ryszard Banajski, Towarzystwo Naukowe Prakseologii

dr hab. Alfred Bieć prof. SGH, Instytut Zarządzania Wartością SGH

dr hab. Paweł Dec prof. SGH, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji SGH

dr inż. Piotr Górny, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. Zbigniew Kierzkowski, Wyższa Szkoła Informatyki , Łódź

dr hab. Jerzy Kolarzowski prof. UPH, UPH, Siedlce

dr Alicja Krzepicka, Instytut Zarządzania Wartością, SGH, Warszawa

prof. dr hab. Anna Lewicka – Strzałecka, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr hab. Barbara Mazur prof. PB, Politechnika Białostocka, Białystok

dr hab. Sylwia Morawska prof. SGH, Katedra Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Przedsiębiorstw, SGH

prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn, Towarzystwo Naukowe Prakseologii

dr inż. Grażyna Ożarek, Towarzystwo Naukowe Prakseologii

prof. ndzw. dr hab. Romuald Poliński, Towarzystwo Naukowe Prakseologii

prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Grzegorz Szulczewski prof. SGH, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, SGH

Wszystkie nadesłane teksty są oceniane przez anonimowych recenzentów, którzy, wypełniając arkusz recenzyjny, biorą pod uwagę oryginalność (nowość) i teoretyczną wagę problematyki, poprawność metodologiczną, klarowność struktury i logikę argumentacji oraz poprawność redakcyjno-językową.

Recenzenci przedstawiają swoją opinię w formie pisemnej.

Recenzja zawiera finalną konkluzję o przyjęciu tekstu do druku, o jego odrzuceniu lub o konieczności dokonania poprawek wskazanych w recenzji.